Adeziv Kapsülitli Hastalarda Ayna Tedavisinin Etkinliği Nasıldır? Adeziv Kapsülitli Hastalarda Ayna Tedavisinin Etkinliği Nasıldır?

Adeziv Kapsülitli Hastalarda Ayna Tedavisinin Etkinliği Nasıldır?Bilimsel araştırmalar ne diyor?
Yapılan bir çalışmaya 10 seans standart fizik tedavi alması planlanan AC'li 30 hasta dahil edilmiştir.Katılımcılar MT grubu ve kontrol grubu olmak üzere iki özdeş gruba ayrılmıştır. Her seanstan sonra MT grubuna egzersizler ayna karşısında yaptırılırken kontrol grubunda ise aynı egzersizler ayna kullanılmadan yapılmıştır.10 seansın sonunda her iki grubun yaşam kalitesi(SF-36) ,omuzdaki hareket açıklığı ve VAS skoru karşılaştırılmıştır. 

Tüm katılımcılara standart bir fizik tedavi programı uygulanmıştır (her biri ağrılı omuz için 20 dakika geleneksel TENS, 15 dakika infraruj ve 3 dakika 1.5 watt / cm2 ultrason), omuz izometrik egzersizleri, Codman egzersizleri, aktif –pasif ROM, germe egzersizleri yapılmış ve bir ev egzersiz programı verilmiştir. Fizik tedavi seansından sonra kontrol grubuna egzersizler ayna kullanılmadan yapılırken, deney grubuna egzersziler ayna karşısında uygulanmıştır.

20 dakikalık seansların ilk aşaması, her biri aynanın önünde aynı süre boyunca, sağlam ekstremitenin aktif fleksiyonun, abdüksiyon ve dış-iç rotasyon hareketlerinden oluşuyordu; ikinci aşama, aynanın önünde yine her iki omuzun aktif fleksiyonu, abdüksiyon ve dış iç rotasyon hareketlerinden oluşuyordu. Tedavi sonrası aktif ve pasif abdüksiyon ve aktif ve pasif fleksiyon ROM değerleri ayna grubunda kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur. Grup içi analizler ROM'da tedavi sonrası önemli bir artış göstermiştir. Yaşam kalitesini ölçen SF-36 parametrelerinin analizine bakıldığında, ayna grubunda önemli ölçüde bir artış görülmüştür. Diğer parametreler her iki grupta benzerdi. MT (Mirror Therapy) grubundaki VAS, SF-36 ve ROM açıları incelendiğinde MT grubunda kontrol grubuna nazaran anlamlı bir iyileşme olduğu görülmüştür.

Bu çalışma, nispeten yeni MT'(Mirror Therapy) nin, yaşam kalitesini iyileştiren ve işlevselliği etkileyen fizik tedavi yöntemleri ile bağlantılı olarak etkinliğini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, klasik fizik tedavi yöntemleriyle birlikte uygulanan MT'nin, AC'li(Adeziv Kapsülit) hastaların ağrıyı azaltan ve eklem ROM'unu ve yaşam kalitesini iyileştiren bir tedavi yaklaşımı olduğunu göstermektedir.

Klinik Çıkarım: Kısa vadede ayna terapisi ağrıyı azaltabilir ve eklem ROM'unu, omuz fonksiyonlarını ve yaşam kalitesini artırabilir.

Hazırlayan: Sefer Ali İnanıcı

Referans: Başkaya, M. Ç., Erçalık, C., Karataş Kır, Ö., Erçalık, T., & Tuncer, T. (2018). The efficacy of mirror therapy in patients with adhesive capsulitis: A randomized, prospective, controlled study. Journal of back and musculoskeletal rehabilitation, 31(6), 1177-1182.
 
Daha fazla oku: Omuz Sıkışma Sendromunda Konvansiyonel Fizik Tedavi Yöntemleri ve Kinesio Bantlama Tedavisinin Etkinliğinin Karşılaştırılması

Özet

Bu çalışmanın amacı ayna tedavisinin (MT) standart bir fizik tedavi programı ile bağlantılı olarak adeziv kapsüliti (AC) olan hastalarda omuz hareket açıklığı (ROM), ağrı ve yaşam kalitesi üzerine etkisini araştırmaktır.

Adeziv Kapsülitli Hastalarda Ayna Tedavisinin Etkinliği Nasıldır?