Adeziv Kapsülitte Korakoid Ağrı Testinin Güvenilirliği Nedir? Adeziv Kapsülitte Korakoid Ağrı Testinin Güvenilirliği Nedir?

Adeziv Kapsülitte Korakoid Ağrı Testinin Güvenilirliği Nedir?

VIDEO INSIDE) Coracoid Pain Test: A New Clinical Sign of Shoulder Adhesive  Capsulitis - LASTechnique -

Donuk omuz olarak da adlandırılan adheziv kapsülit yaygın görülen bir problem olsa da etiyolojisi kapsamlı araştırmalara rağmen hala tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu duruma ilişkin ilk tanı kriterleri Codman tarafından tanımlanmış ve günümüzde de hala geçerliliğini korumaktadır.

Adheziv kapsülitte hem aktif hem de pasif harekette kısıtlanma mevcuttur ancak bir hastaya adheziv kapsülit tanısı konması için bu kısıtlılığın tam olarak kaç derece olması gerektiği konusunda bir fikir birliğine varılmamıştır.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?

Dias ve arkadaşları donuk omuzda, glenohumeral eklem üzerinde, trapeze ve interskapular bölgeye doğru uzanan yaygın hassasiyet tanımlamışlardır. Bunlar dışında, spesifik olarak adheziv kapsülit için bildirilmiş herhangi bir klinik test bulunmamaktadır.

Başka bir çalışmada korakoid bölgeye uygulanan derin palpasyonun hastalığın etkilediği anatomik bölge olan rotator manşet aralığında ağrıya sebep olup olmadığı ve bu uygulamanın omuz adheziv kapsüliti için ayırıcı bir klinik belirti olarak kabul edilebilirliği incelenmiştir.

Çalışmaya 85 omuz adheziv kapsüliti, 465 rotator manşet yırtığı, 48 omuz kalsifik tendiniti, 16 glenohumeral artrit ve 66 akromioklavikular artrit tanısı almış kişi ile birlikte herhangi bir omuz problemi bulunmayan 150 kişi dahil edilmiştir.Fiziksel muayenede, korakoid proses alanına parmakla uygulanan basıncın lokal ağrıya neden olup olmadığı gözlemlenmiştir. Karşılaştırma yapabilmek için, akromioklavikular eklem üzerine ve anterolateral subakromial alana da aynı şekilde basınç uygulanmıştır. Katılımcılardan VAS’a göre hissettikleri ağrıyı tanımlamaları istenmiştir.

Korakoid Ağrı Testi: Test, korakoid prosese parmakla uygulanan basınç (b, siyah ok) omzun diğer bölgelerine göre (a) daha yoğun bir ağrı oluşturduğunda pozitif kabul edilir.

Korakoid alana uygulanan basınçta VAS skoru, diğer iki bölgeye göre 3 puan ve üstü şiddetinde yüksek olduğunda test pozitif kabul edilmiştir.

Analizleri yapıldıktan sonra adheziv kapsülitli olguların sonuçlarıyla diğer grupların sonuçları karşılaştırılmıştır.

Sonuçta;Korakoid ağrı testi, çalışmaya katılan adheziv kapsülitli 85 kişinin 82’sinde (96.4%), rotator manşet yırtığı olan 465 kişinin 52’sinde (11.1%), kalsifik tendinitli 48 kişinin 7’sinde (14.5%), glenohumeral artritli 16 kişinin 1’inde (6.25%), akromioklavikular artritli 66 kişinin 7’sinde (10.6%) ve 150 sağlıklı katılımcının 3’ünde (2%) pozitif bulunmuştur.

Klinik Çıkarım: Korakoid ağrı testi adheziv kapsülitli hastaların büyük çoğunluğunda pozitif çıkmaktadır. Bu nedenle, bu duruma sahip olan ve olmayan hastaların ayırt edilebilmesi için kolay ve güvenilir bir klinik test olarak düşünülebilir. Duyarlılığı göz önünde bulundurulduğunda, adheziv kapsülit için temel bir test olarak kullanılabileceği söylenebilir.

Referans
Carbone, S., et al. "Coracoid pain test: a new clinical sign of shoulder adhesive capsulitis." International orthopaedics 34.3 (2010): 385-388.

Özet

Bu çalışmada, korakoid bölgeye uygulanan derin palpasyonun rotator manşet aralığında ağrıya sebep olup olmadığı ve bu uygulamanın omuz adheziv kapsüliti için ayırıcı bir klinik belirti olarak kabul edilebilirliği incelenmiştir.

Adeziv Kapsülitte Korakoid Ağrı Testinin Güvenilirliği Nedir?