Nonspesifik Boyun Ağrılı Hastalarda Stabilizasyon Egzersizleri İle Birlikte Uygulanan Manuel Terapinin Etkisi Nasıldır? Nonspesifik Boyun Ağrılı Hastalarda Stabilizasyon Egzersizleri İle Birlikte Uygulanan Manuel Terapinin Etkisi Nasıldır?

Nonspesifik Boyun Ağrılı Hastalarda Stabilizasyon Egzersizleri İle Birlikte Uygulanan Manuel Terapinin Etkisi Nasıldır?

Nonspesifik boyun ağrısı toplumun %30-50’sinde görülen yaygın bir durumdur. Nonspesifik mekanik boyun ağrısında bazı yapısal ve fonksiyonel değişiklikler görülebilir. Bunlar arasında yüzeyel servikal kasların aşırı aktivitesi, kasların kuvvet ve enduransında ve eklem pozisyon hissinde azalmalar sayılabilir. Ayrıca boyun ağrısı olan hastalarda torakal bölge, omuz kuşağı ve skapular bölgede de bazı problemler görülebilir, özellikle skapular bölgedeki problemler dikkat çekicidir. Bu kişilerde alt trapez ve serratus anterior kaslarının aktivasyonunda azalmalar görülebilir. Rehabilitasyonda ise egzersiz kanıt düzeyi en yüksek uygulamalardan biridir. Özellikle spinal stabilizasyon egzersizleri derin kasları aktive ederken, yüzeyel kasların aşırı aktivitesinin azaltılmasında etkili olabilir. 

Bilimsel çalışmalar ne diyor?
Konu ile ilgili yapılan bir çalışmaya 18-65 yaş arası nonspesifik boyun ağrısı olan hastalar dahil edilmiş, bir gruba sadece stabilizasyon egzersizleri uygulanırken diğer gruba da stabilizasyon egzersizleri ile birlikte manuel terapi uygulanmıştır. Disabilite, ağrı şiddeti, ağrı basınç eşiği, eklem hareket açıklığı, yaşam kalitesi tedavi başlangıcında ve 4 hafta sonra değerlendirilmiştir.

Uygulanan egzersizler

.A) Skapular retraksiyonla birlikte omuz ekstansiyonu
B) Eksentrik skapular retraksiyon
C) Brügger egzersizi
D) Öne punch
E) Dinamik hug egzersizi
F) Skapular eksternal rotasyon

Egzersizlere ek olarak uygulanan manuel terapi uygulamalarıA) Köprüleme tekniği
B) Traksiyon
C) Rotasyonla birlikte traksiyon 
D) Traksiyonla birlikte anterior/ posterior kayma
E) Lateral glide
F) Skapular mobilizasyon

Sonuçlarda ise stabilizasyon egzersizlerine ek olarak uygulanan manuel terapi grubunda disabilite, ağrı, servikal rotasyon eklem hareket açıklığı ve yaşam kalitesinde yalnızca stabilizasyon egzersizleri uygulanan gruba göre daha çok gelişim görülmüştür.

Klinik Çıkarım: Boyun ağrısı tedavisinde kanıt düzeyi en yüksek uygulamalardan biri egzersiz iken skapular bölgeyi de içine alan manuel terapi uygulamaları egzersiz tedavisine ek olarak dahil edilebilir.

Hazırlayan: Fzt. Birgül Dıngırdan

Referans: Celenay, S. T., Akbayrak, T., & Kaya, D. O. (2016). A comparison of the effects of stabilization exercises plus manual therapy to those of stabilization exercises alone in patients with nonspecific mechanical neck pain: a randomized clinical trial. journal of orthopaedic & sports physical therapy, 46(2), 44-55.

Daha fazla oku: Mekanik Boyun Ağrısı Olan Hastalarda Skapulotorasik Mobilizasyon Tedaviyi Nasıl Etkiler?

Özet

Nonspesifik boyun ağrısı toplumun %30-50’sinde görülen yaygın bir durumdur. Nonspesifik mekanik boyun ağrılı hastalarda stabilizasyon egzersizleri ile birlikte uygulanan manuel terapi tedaviyi nasıl etkiler?

Nonspesifik Boyun Ağrılı Hastalarda Stabilizasyon Egzersizleri İle Birlikte Uygulanan Manuel Terapinin Etkisi Nasıldır?