Disk Hernisi

Tanım
Lomber disk herniasyonu yaygın bir bel hastalığıdır. Yetişkinlerde bel ağrısı ve/veya bacak ağrısına neden olan en yaygın hastalıklardan biridir. Fıtıklaşmış bir disk, intervertebral disk boşluğunun haricinde disk materyalinin (nucleus pulposus veya annulus fibrozis) yer değiştirmesidir. Bu fıtık süreci, en iç halka halkalarındaki yokluktan başlar ve radyal olarak dışa doğru ilerler. Disk halkasına verilen hasar, omurganın tekrar tekrar veya uzun bir süre boyunca tamamen bükülmesiyle ilişkili görünmektedir. Çekirdek hidrostatik basıncını kaybeder ve disk sıkıştırma sırasında halka dışa doğru çıkıntı yapar. Bu tip patolojiyi tanımlamak için kullanılan diğer isimler şunlardır: Prolaps disk, fıtıklaşmış nükleus pulposus ve protrüze disk.

Disk herniasyonu yönetimi, meslekler arası bir ekip gerektirir. Bir hastada şiddetli nörolojik uzlaşma yoksa ilk tedavi konservatif olmalıdır.
Cerrahi her zaman tahmin edilebilir sonuçlara neden olmadığı için genellikle son çaredir. Hastalar genellikle ameliyattan sonra daha kötü olan kalıcı ağrı ve nörolojik defisitlerle kalırlar.

Fizik tedavi çoğu hasta için anahtardır. Sonuçlar birçok faktöre bağlıdır, ancak düzenli egzersize katılanlar ve sağlıklı bir vücut ağırlığını koruyanlar, sedanter bir yaşam tarzına öncülük eden insanlardan daha iyi sonuçlara sahiptir.

Klinik Olarak İlişkili Anatomi
-İntervertebral diskler
İki bitişik vertebral cisim, bir intervertebral disk ile bağlanır. Karşılık gelen faset eklemleriyle birlikte, Junghans'n'ın fonksiyonel birimini oluştururlar. Disk, bir annulus(halka) fibrosus, bir nucleus(çekirdek) pulposus ve iki kıkırdaklı uç plakalardan oluşur. Halka ve çekirdek arasındaki ayrım sadece gençlerde yapılabilir, çünkü diskin yoğunluğu yaşlılarda daha homojen hale gelir. Bu nedenle, nükleer disk çıkıntıları 70 yaşından sonra nadirdir. Klinik açıdan bakıldığında, diski, normal işlevi büyük ölçüde tüm elemanların bütünlüğüne bağlı olan tek bir entegre birim olarak düşünmek önemlidir. Bu, bir bileşene verilen hasarın diğerlerinde olumsuz reaksiyonlar yaratacağı anlamına gelir.

Bir disk şunları içerir:
-Uç plakası                                                              
-Nucleus pulposus
-Annulus pulposus

Etiyolojisi
           
Bir intervertebral disk, nükleus pulpozusu çevreleyen yoğun bir kollajen halkası olan lifli annulustan oluşur.

Disk herniasyonu, nükleus pulposusunun bir kısmı veya tamamı annulus lifli olarak dışarı çıktığında meydana gelir.

Disk herniasyonunun en yaygın nedeni, insanlar yaşlandıkça nükleus pulposusunun daha az hidratlandığı ve zayıfladığı dejeneratif bir süreçtir. Bu süreç semptomlara neden olabilecek ilerleyici disk herniasyonuna yol açacaktır.

Disk herniasyonunun ikinci en yaygın nedeni travmadır.

Diğer nedenler arasında bağ dokusu bozuklukları ve kısa pediküller gibi konjenital bozukluklar yer alır.

Disk hernisi en çok lomber omurgada ve ardından servikal omurgada görülür. Lomber ve servikal omurgada yüksek oranda disk herniasyonu, omurganın esnek kısmındaki biyomekanik kuvvetlerin anlaşılmasıyla açıklanabilir. Torasik omurganın disk herniasyonu daha düşüktür.

Patofizyolojisi
Disk, annulus fibrosus (kompleks bir lifli halka serisi) ve nükleus pulpozusundan (kollajen lifleri, elastin lifleri ve hidratlı bir jel içeren jelatinimsi bir çekirdek) oluşur. Vertebral kanal, ön duvardaki vertebral cisimler, intervertebral diskler ve bağlarla ve yan duvardaki vertebral kemerler ve bağlarla oluşur. Omurilik bu vertebral kanalda yer alır.

Fıtıklaşmış disklerin patofizyolojisinin, sinirin şişkin nükleus pulpozus tarafından mekanik kompresyonunun ve enflamatuar kemokinlerde lokal artışın bir kombinasyonu olduğuna inanılmaktadır.
 
Annulus fibrosus içinde bir yırtık oluşabilir. Nucleus pulposusun malzemesi bu yırtılmayı izleyebilir ve sinir yapısını etkilemek için intervertebral veya vertebral foramen içine girebilir.

Dört tip fıtıklaşmış disk vardır:
1: Şişkinlik( Bulging): Dİsk kenar boşluğunun bitişik vertebral uç plakalarının kenarlarının ötesine uzatılması

2: Çıkıntı( Protrusion): posterior boyuna ligament bozulmadan kalır, ancak nucleus pulposus annulus fibrosusa çarpar.
3: Ekstrüzyon(Extrusion): nükleer malzeme halka şeklindeki liflerden çıkar, ancak posterior boyuna bağ bozulmadan kalır.
4: Sekestrasyon(Sequestration): nükleer malzeme halka liflerinden çıkar ve posterior boyuna bağ bozulur. Çekirdek pulposusun bir kısmı epidural boşluğa çıkıntı yapmıştır.
Epidemiyoloji

Fıtıklaşmış disk insidansı yılda 1000 yetişkin başına yaklaşık 5 ila 20 vakadır ve yaşamın üçüncü ila beşinci on yılında insanlarda en sık görülür ve erkek-kadın oranı 2:1'dir.

Lumbar disk herniasyonunun% 95'inde L4-L5 ve L5-S1 diskleri etkilenir.

Lumbar disk herniasyonu servikal disk herniasyonundan 15 kat daha fazla görülür ve bel ağrısının önemli bir nedenidir.

Semptomatik fıtıklaşmış bir lomber disk prevalansı yaklaşık% 1 ila% 3'tür ve 30 ila 50 yaş arasındaki insanlar arasında en yüksek prevalans, erkek: kadın oranı 2: 1'dir.

25 ila 55 yaş arası bireylerde, fıtıklaşmış disklerin yaklaşık% 95'i alt lomber omurgada (L4 / 5 ve L5 / S1 seviyesi) ortaya çıkar; bu seviyenin üzerindeki disk herniasyonu 55 yaş üstü kişilerde daha yaygındır.

Tekrarlayan lomber disk hernisi (rLDH) primer diskektomi sonrası sık görülen bir komplikasyondur.

Servikal disk hernisi en sık C5-C6 ve C6-C7 seviyesinde etkilenir.

Hikaye ve Muayene
Servikal omurga:

-Hikaye: Servikal omurgada, C6-7, çoğunlukla radikülopati semptomlarına neden olan en yaygın fıtık diskidir. Bu hastalarda anamnez, baş şikayeti, ağrının başladığı ve yayıldığı semptomların başlangıcını içermelidir. Geçmiş tedaviler varsa, tarih içermelidir.

-Muayene: Fizik muayenede, zayıflıklara ve duyusal bozukluklara ve bunların miyotom ve dermatomal dağılımına özel dikkat gösterilmelidir. Servikal omurgada fıtıklaşmış disk ile sıkışmaya bağlı soliter sinir lezyonunun tipik bulguları :
C5 sinir-boyun, omuz ve skapula ağrısı, lateral kol uyuşması ve omuz abdüksiyonu sırasında zayıflık, dış rotasyon, dirsek fleksiyonu ve önkol supinasyonu. Etkilenen refleksler biceps ve brachioradialis'tir.

C6 sinir-boyun, omuz, skapula ve lateral kol, önkol ve el ağrısı, lateral önkol, başparmak ve işaret parmağı uyuşması ile birlikte. Omuz abdüksiyonu, dış rotasyon, dirsek fleksiyonu ve önkol supinasyonu ve pronasyon sırasında zayıflık yaygındır. Etkilenen refleksler biceps ve brachioradialis'tir.

C7 sinir-boyun, omuz, orta parmak ağrısı,orta parmak ve avuç içi uyuşması ile birlikte yaygındır. Dirsek ve bilekte zayıflık yaygındır, radyal ekstansiyon,önkol pronasyonu ve bilek fleksiyonu sırasında zayıflık oluşabilir. Etkilenen refleks triseps.

C8 sinir-boyun, omuz ve medial önkol ağrısı, önkol ve kolun medialinde uyuşma. Parmak ekstansiyonu, el bileği (ulnar) ekstansiyonu, distal parmak fleksiyonu, ekstansiyon, abdüksiyon ve adduksiyon sırasında ve distal başparmak fleksiyonu sırasında zayıflık yaygındır. Refleksler etkilenmez.

T1 sinir- Boyun, medial kol ve önkolda ağrı sık görülürken, ön kol ve medial önkolda uyuşma yaygındır. Başparmak abdüksiyonu, distal başparmak fleksiyonu ve parmak abdüksiyonu ve adduksiyonu sırasında zayıflık oluşabilir. Refleksler etkilenmez.
Lumbal Omurga:

-Hikaye: Bel omurgasında fıtıklaşmış disk, spesifik miyotom ile sınırlı duyusal ve motor anormallikleri içeren semptomlarla kendini gösterebilir. Bu hastalardaki geçmiş, ağrının başladığı ve yayıldığı ana şikayetleri, semptomların başlangıcını içermelidir. Geçmiş, geçmiş tedaviler olup olmadığını içermelidir.

-Muayene: Dikkatli bir nörolojik muayene, kompresyon düzeyini belirlemede yardımcı olabilir. Farklı seviyeyle ilişkili duyu kaybı, halsizlik, ağrı yeri ve refleks kaybı aşağıda açıklanmıştır.Lombal omurgada fıtıklaşmış disk tarafından basıya bağlı soliter sinir lezyonunun tipik bulguları
L1 sinir- Kasık bölgesinde ağrı ve duyu kaybı yaygındır. Kalça fleksiyon zayıflığı nadirdir ve hiçbir gerilme refleksi etkilenmez.

L2-L3-L4 sinirleri-anterior uyluk ve medial alt bacağa yayılan sırt ağrısı; anterior uyluk ve bazen medial alt bacağa duyusal kayıp; kalça fleksiyonu ve adduksiyon zayıflığı, diz ekstansiyonzayıflığı; azalmış patellar refleks.

L5 sinir- sırt, kalçaya, uyluğun yanına, baldırın yanına ve ayağın sırtına , ayak başparmağına yayılır; yanal baldırda, ayağın sırtında, birinci ve ikinci ayak parmakları arasındaki ağ boşluğunda duyu kaybı; kalça abdüksiyonunda zayıflık, diz fleksiyonu, ayak dorsifleksiyonu, ayak ekstansiyonu ve fleksiyonu, ayak inversiyonu ve eversiyonu; azalmış semitendinosus / semimembranozus refleksi.

S1 sinir- Sırt, kalçaya, uyluğun yanına veya arkasına, arka baldıra, yanal veya plantar ayağa yayılan; arka baldırda, ayağın lateral veya plantar tarafında duyu kaybı; kalça ekstansiyonunda güçsüzlük, diz fleksiyonu, ayağın plantar fleksiyonu; Aşil tendonu; Medial kalça, perineal ve perianal bölge; idrar ve dışkı inkontinansının yanı sıra cinsel işlev bozukluğuyla birlikte zayıflık minimal olabilir.

S2-S4 sinirleri- Bacak veya perinenin arka tarafına yayılan sakral veya kalça ağrısı; medial kalça, perineal ve perianal bölgede duyusal eksiklik;bulbokavernoz refleksi ve anal wink refleksi yok.

Özel Testler
1) Düz bacak kaldırma testi
2) Kontralateral(çarpraz) döz bacak kaldırma testi
3) Laseque’s işareti
4)Slump test
5) Kas zayıflığı veya parezisi
6) Refleksler
7) Hiperekstansiyon Testi: Hastanın, dizleri açık kalırken tüm ekstansiyon aralığında pasif olarak gövdesini mobilize etmesi gerekir. Test, ağrının kötüleşmesi durumunda disk herniasyonundan kaynaklandığını gösterir. 
8)Manuel Test ve Duyusal Test: Hipoestezi, hipoaljezi, karıncalanma veya uyuşma olup olmadığına bakılır.

Ayırıcı Tanı
Klinik ve görüntüleme açısından fıtıklaşmış bir diski taklit edebilecek, dikkate alınması gereken farklı patolojiler vardır.
Bu lezyonlar aşağıdakilerden kaynaklı olabilir,
Vertebral gövde (osteofitler ve metastazlar),
İntervertebral disk (disk kisti),
İntervertebral foramina (nörinomlar)
İnterapofizeal eklemler (sinovyal kist)
Epidural boşluk (hematom ve epidural apse).

Diğer ayırıcı tanılar şunları içerir: 
Spondilolizis
Spondilolistezis
Cauda equina sendromu 
Miyofasyal ağrı
Kas spazmı
Mekanik ağrı 

Görüntüleme
Röntgen: Bunlara çoğu klinikte ve ayakta tedavi muayenehanesinde çok erişilebilir. Bu görüntüleme tekniği, herhangi bir yapısal istikrarsızlığı değerlendirmek için kullanılabilir. X-ışınları akut bir kırık gösteriyorsa, BT taraması veya MRI kullanılarak daha fazla araştırılması gerekir.

BT Taraması: Omurgadaki kemikli yapıları görselleştirmek için tercih edilen çalışmadır. Ayrıca kalsifiye fıtıklaşmış diskleri de gösterebilir. Ofis ortamlarında röntgenlere göre daha az erişilebilir. Ancak, MRI'dan daha erişilebilir. MRI benzeri olmayan implante cihazları olan hastalarda, fıtıklaşmış diski görselleştirmek için BT miyelografi yapılabilir.

MRI: Fıtıklaşmış diskin görüntülenmesi için tercih edilen ve en hassas çalışmadır. MRI bulguları, cerrahların ve diğer sağlayıcıların endike olması durumunda prosedürel bakımı planlamasına yardımcı olacaktır.

Sonuç Ölçütleri
Disk herniasyonu semptomatik ise farklı sonuç ölçütleri kullanılabilir:
Kısa Form-36 vücut ağrısı (SF-36 BP)
Oswestry sakatlık indeksi
Roland-Morris engellilik indeksi
VAS skoru 
McGill Ağrı Anketi : Bu anket ağrının yeri, yoğunluğu, kalitesi ve paterninin yanı sıra hafifletici ve toparlayıcı faktörlere de bakar.

Sağlık Yönetimi
Fıtıklaşmış diske bağlı akut servikal ve lomber radikülopatiler öncelikle cerrahi olmayan tedavilerle tedavi edilir.
NSAID'ler ve fizik tedavi birinci basamak tedavi yöntemleridir.
Translaminar epidural enjeksiyonlar ve seçici sinir kökü blokları ikinci hat yöntemleridir. Bunlar ağrıyı devre dışı bırakmak için iyi yöntemlerdir.
Konservatif tedavide başarısız olan hastalar veya nörolojik defisiti olan hastalar, zamanında cerrahi konsültasyona ihtiyaç duyar.

Cerrahi Tedavi
Her zaman olduğu gibi cerrahi tedavi son çaredir.

Fıtıklaşmış bir disk için cerrahi tedaviler, servikal veya lomber bölgeye bağlı olarak diskektomili laminektomileri içerir.

Servikal omurgada disk fıtığı olan hastalar, anterior servikal dekompresyon ve füzyon gerektiren bir anterior yaklaşımla yönetilebilir. Bu hasta aynı zamanda yapay disk değişimi ile de yönetilebilir.

Lomber omurgaya diğer alternatif cerrahi yaklaşımlar, tam diskektomi ve füzyon gerektiren lateral veya anterior bir yaklaşımı içerir.

Fizik Tedavi Yönetimi
Fizik tedavi genellikle fıtıklaşmış disk iyileşmesinde önemli bir rol oynar. Aşağıdaki önemli noktaları içeren
Yürüme ve egzersizin yeniden başlatılması
Ağrı kontrolü
Sağlıklı kiloyu korumak için eğitim
Ağrı tedavisi ve semptomatik disk herniasyonu ile ilişkili fonksiyonel ve nörolojik defisitlerin restorasyonu için fizik tedavi programları sıklıkla önerilmektedir.

AKTİF EGZERSİZ TERAPİSİ HER ZAMAN PASİF YÖNTEMLERE TERCİH EDİLİR.

Semptomatik disk herniasyonunun tedavisi için çok sayıda egzersiz programı vardır:

Aerobik aktivite (örneğin, yürüme, bisiklete binme)
McKenzie Egzersizleri
Esneklik egzersizleri (örneğin yoga)
Propriosepsiyon / koordinasyon / denge (Denge tahtası)
Güçlendirme egzersizleri
Motor kontrol egzersizleri (MCE)

MCE'ler (stabilizasyon / çekirdek stabilite egzersizleri) , semptomatik disk herniasyonu olan hastalar için reçete edilen yaygın bir terapötik egzersiz türüdür.

Karın, paraspinal, gluteal, pelvik taban kas sistemi ve diyaframın birlikte aktivasyon modelini yeniden eğitmek için tasarlanmıştır
MCE'lerin biyolojik mantığı, öncelikle bel ağrısı olan hastalarda omurganın stabilitesi ve kontrolünün değiştiği fikrine dayanmaktadır.
Program, çeşitli sporlarda performansı artırmak için denge ve güç konumu olarak kabul edilen omurganın doğal pozisyonunun (bel fleksiyonu ve ekstansiyon hareket açıklığı arasındaki orta aralık) tanınmasıyla başlar. 
Gövde stabilize edici kas sisteminin ilk düşük seviyeli sürekli izometrik kasılması ve bunların fonksiyonel görevlere aşamalı entegrasyonu, MCE'lerin gereğidir.
MCE genellikle 1: 1 denetimli tedavi seanslarında verilir ve bazen gövde kaslarının aktivasyonu hakkında geri bildirim sağlamak için palpasyon, ultrason görüntüleme ve / veya basınçlı biofeedback ünitelerinin kullanımını içerir.
Core stabilite programı, bel fıtığı hastalarında ağrı seviyesini düşürür, fonksiyonel durumu iyileştirir, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini ve gövde kaslarının statik dayanıklılığını artırır. Bireysel yüksek kaliteli denemeler, stabilizasyon egzersizlerinin hiç tedavi olmamasından daha etkili olduğuna dair orta düzeyde kanıt buldu.

Farklı çalışmalar, farklı tekniklerin kombinasyonunun fıtıklaşmış bir disk için en uygun tedaviyi oluşturacağını göstermiştir. Egzersiz ve ergonomik programlar, bu kombine tedavinin çok önemli bileşenleri olarak düşünülmelidir.

Fizyoterapi Modaliteleri ve Disk Herniasyonunda Kullanımlarına Dair Kanıtlar
Germe- Yoğun egzersiz programına hiperekstansiyon eklemenin, fonksiyonel durum veya ağrı sonuçları için tek başına yoğun egzersizden daha etkili olmayabileceğini gösteren düşük kaliteli kanıtlar vardır. Ayrıca, kombine kuvvet antrenmanı ve gerdirme ile tek başına kuvvet antrenmanı arasında, sakatlık ve ağrı açısından klinik olarak anlamlı veya istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmamıştır.

Kas Güçlendirme- Güçlü kaslar, omurganız için harika bir destek sistemidir ve ağrının üstesinden daha iyi gelir. Core kuvveti yeniden kazanılırsa ve tamamen kontrol altına alınırsa, kuvvet ve güç eğitilebilir. Ancak sadece hastaların işleyişi/faaliyetleri için gerekli olduğunda. Bu gücün, iki bileşeninin birleşiminden dolayı core stabilite çalışmaları sırasında kaçınılması gerekir: kuvvet ve hız. Bu kombinasyon sırt problemleri ve sırt ağrısı için daha yüksek risk oluşturur.

Bel Ağrısı için Geleneksel Çin Tıbbı- Etkili olduğu kanıtlanmıştır. İncelemeler, akupresür, akupunktur ve hacamatın, disk herniasyonu dahil kronik bel ağrısı için ağrı ve sakatlıkta etkili olabileceğini göstermiştir. 

Spinal Manipülatif Terapi ve Mobilizasyon - Spinal manipülatif tedavi ve mobilizasyon, akut bel ağrısından muzdarip olduğunda kısa süreli ağrının giderilmesine yol açar. Kronik bel ağrısına bakıldığında, manipülasyon NSAID'ye benzer bir etkiye sahiptir.

Davranışsal Dereceli Aktivite Programı- Standart bir fizyoterapi programından sonra, kısa vadede davranışsal dereceli aktivite programından sonra küresel olarak algılanan bir iyileşme daha iyiydi, ancak uzun vadede hiçbir farklılık kaydedilmedi.

Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu (TENS) - TENS tedavisi, ağrının giderilmesine ve lumbosakral omurganın fonksiyon ve hareketliliğinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

Manipülatif Tedavi - Lomber disk herniasyonunda manipülatif tedavi güvenli, etkili görünmektedir ve diğer tedavilerden daha iyi görünmektedir. Ancak daha fazla araştırılması için yüksek kaliteli kanıtlara ihtiyaç vardır.

Traksiyon - Yakın zamanda yapılan bir çalışma, traksiyon terapisinin intervertebral disk herniasyonu olan hastalarda ağrı, özürlülük ve SLR üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Ayrıca bir çalışma, ilaca ve elektroterapiye mekanik çekiş eklemenin bazı ek yararları bulmuştur.

Su içerisinde vertikal traksiyon- Bel ağrısı ve sinir kökü sıkışması belirtileri olan hastalarda bu yöntemin, karada sırtüstü esneme pozisyonuna göre omurga yüksekliği, ağrının giderilmesi, merkezileşme yanıtını düşürmesi ve ağrı şiddetini azaltması üzerinde daha büyük etkileri olmuştur.

Sıcak Terapiler- Hedef bölgeye kan akışını arttırmak için ısı kullanabilir. Kan, ekstra oksijen ve besin sağlayarak bölgenin iyileşmesine yardımcı olur. Kan ayrıca kas spazmlarından kaynaklanan atık ürünleri de ortadan kaldırır.

Lomber Mikrodiskektomi Sonrası Rehabilitasyon Protokolü Örneği
Aşağıdaki program, lomber mikrodiskektomiyi takiben rehabilitasyon için bir protokol örneğidir:
Rehabilitasyon programının süresi: 4 hafta
Sıklık: her gün
Bir seans süresi: yaklaşık 60 dakika
Tedavi: dinamik lomber stabilizasyon egzersizleri + ev egzersizleri
Egzersizler: DLS eğitim seansından önce, hastalara nötr bir omurga pozisyonu sağlamak ve korumak için talimat veya teknik verilir. Her seansın ilk 15 dakikasında sırt ekstansörleri, kalça fleksörleri, hamstringler ve Aşil tendonu gerdirme yapılmalıdır.
(DLS şunlardan oluşur: Quadratus egzersizleri,Karın güçlendirme, Topla köprü egzersizi,Bir bacağı emekleme pozisyonunda kaldırma,Emekleme pozisyonunda çapraz kolları ve bacakları kaldırma, Lunge egzersizi)

Ev Egzersizleri- tedaviye eklenmelidir. Bunlar her gün yapılmalıdır. İlk hafta içinde 5 tekrar, sonraki haftalarda 10-15 tekrar

Ameliyat Sonrası Müdahale - Ameliyat durumunda, programlar ameliyattan 4-6 hafta sonra düzenli olarak başlar.
Önümüzdeki birkaç hafta izleyecekleri rehabilitasyon programı hakkında bilgi verin.
Hastalara yataktan kalkma, tuvalete gitme ve giyinme gibi günlük aktiviteler hakkında bilgi verilir ve eşlik edilir.
Hastalar eğitim boyunca sırtın ergonomisine dikkat etmek zorundadır.

Çalışmalar, ameliyat sonrası tedavinin çeşitli biçimlerini gösteriyor.

Ameliyattan dört ila altı hafta sonra egzersizle ve tedavisiz başlayan rehabilitasyon programları, ağrı için kısa süreli takip açısından egzersiz programlarının tedavisiz tedaviden daha etkili olduğunu buldu.

Yüksek yoğunluklu egzersiz programları, düşük yoğunluklu egzersiz programlarına göre kısa vadede ağrı ve fonksiyonel durum açısından biraz daha etkilidir.

Hem ağrı hem de fonksiyonel durum için uzun dönem takip sonuçları, gruplar arasında önemli bir farklılık göstermedi.

Kısa süreli ağrı giderme açısından denetimli egzersiz programları ile ev egzersiz programları arasında önemli bir fark yoktu.

Klinik Çıkarım
Bir hastada ciddi nörolojik sorun olmadığı sürece, ilk tedavi konservatif olmalıdır. Ameliyat, her zaman öngörülebilir sonuçlarla sonuçlanmadığı için genellikle son çaredir. Hastalar genellikle ameliyattan sonra daha kötü olan  ağrı ve nörolojik defisitlerle kalır. Fizik tedavi çoğu hasta için anahtardır. Sonuçlar birçok faktöre bağlıdır, ancak düzenli egzersize katılan ve sağlıklı bir vücut ağırlığını koruyanlar hareketsiz olanlara göre daha iyi sonuçlara sahiptir.İntervertebral disk herniasyonu, yetişkinlerde bel ağrısı ve / veya bacak ağrısı üreten en yaygın hastalıklardan biridir. Genellikle annulus fibrozunun yaşa bağlı dejenerasyonunun bir sonucu olarak ortaya çıkar. Disk herniasyonu çoğu zaman asemptomatiktir ve intervertebral disk herniasyonunun% 75'i 6 ay içinde kendiliğinden düzelir.Omurgada farklı seviyelerde disk herniasyonu meydana gelebilir. Fıtıklaşmış bir disk en yaygın olarak omur L4-L5 ve L5-S1 arasındaki bel disklerini etkiler. Servikal disk herniasyonu, lomber disk dejenerasyonuna göre daha nadirdir. Servikal disk herniasyonu en çok C5-C6 ve C6-C7 seviyesinde bulunur.

Hazırlayan:Berna Kılıç

Referanslar
Kerr, Dana, Wenyan Zhao, and Jon D. Lurie. "What are long-term predictors of outcomes for lumbar disc herniation? A randomized and observational study." Clinical Orthopaedics and Related Research® 473.6 (2015): 1920-1930. Level of evidence: 2B
Jordan, Jo, Kika Konstantinou, and John O'Dowd. "Herniated lumbar disc." BMJ clinical evidence 2011 (2011). Level of evidence: 1A
McGill, S. (2007). Low Back Disorders: Evidence Based Prevention and Rehabilitation, Second Edition. USA: Human Kinetics. Level of evidence: 3B
Olson K., Manual Physical Therapy of Spine, Saunders Elsevier, 2009, p114-116
Jioun Choi MS., Influences of spinal decompression therapy and general traction therapy on the pain, disability, and straight leg raising of patients with intervertebral disc herniation, J Phys Ther Sci. 2015 Feb; 27(2): 481–483. Level of evidence: 2B

Özet

Bu çalışmada disk hernisi tüm yönleriyle detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Disk Hernisi