Karpal Tünel Sendromu Tanı Kriterleri Nelerdir? Karpal Tünel Sendromu Tanı Kriterleri Nelerdir?

Karpal Tünel Sendromu Tanı Kriterleri Nelerdir?

Karpal Tünel Sendromu - Prof. Dr. Şükrü Çağlar

Karpal tünel sendromu üst ekstremite sinir sıkışmaları içinde en sık görülenidir. Doğru tanılama etkin tedavi için oldukça önemlidir. Karpal tünel sendromu teşhisine ulaşmak için elektrodiyagnostik testler tek başına yetersiz olsa da klinisyenler arasında bu testlerin kesin sonuç verdiği kanısı hakimdir. Elektrodiyagnostik testlerdeki değişkenlik ve tutarsızlıklar nedeniyle karpal tünel sendromunun tanısı genellikle hastanın şikayetleri ve bulgularına göre yapılır. 

Hastaların dile getirdikleri birçok farklı şikayet  ve fiziksel muayene bulguları arasında hangileri daha önemlidir?  Klinisyenler hangi bulgu ve şikayetlere göre karpal tünel tanısından şüphelenmelidir? Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
2006 yılında Grahm B ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada toplam 512 vaka karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve elde var olan 57 farklı tanı kriterinden 6 tanesinin ön plana çıktığı tespit edilmiştir.

Bunlar:

Hasta hikayesi:
➖Median sinir alanında uyuşma ve karıncalanma
➖Gece uyuşması

Fiziksel muayene:
➖Tenar kaslarda zayıflık ya da atrofi
➖Tinel işareti
➖Phalen testi
➖İki nokta ayrımının kaybıdır.
Bu 6 kriterin içeriğine bakacak olursak:


Hastalar hikaye sırasında; median sinir alanında uyuşma ve karıncalanmayı şu şekilde tarif ederler.
➖Tenar kaslarda zayıflık için gözlem ve kas kuvvet testleri yapılabilir.
➖Tinel İşaretinde ,bilekte median sinir üzerine hafif darbeler hastanın semptomlarını provoke eder.
➖Phalen Testinde, hasta bilek maksimum fleksiyonda 60sn tutulduğunda median sinir alanına yayılan ağrı, uyuşma ve karıncalanma hisseder.
➖İki nokta ayrımı Statik iki nokta ayrımı testinde 5mm aralıklı iki noktanın ayırdedilememesi.

Klinik Çıkarım: Karpal tünel sendromunun tespiti için öne çıkan 6 tanı kriteri  klinisyenlerin doğru karar vermesini kolaylaştırmaktadır.  

Referans  
Graham B, Regehr G, Naglie G, et al. Devel- opment and validation of diagnostic criteria for carpal tunnel syndrome. J Hand Surg Am 2006;31:919–24.

Özet

Bu çalışmada karpal tünel tanısı için geçerli kriterlerden ön plana çıkanların hangileri olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır.

Karpal Tünel Sendromu Tanı Kriterleri Nelerdir?