Kinezyobant lateral ayak bileği burkulmalarında görülen akut ödemi azaltmada etkili mi? Kinezyobant lateral ayak bileği burkulmalarında görülen akut ödemi azaltmada etkili mi?

Kinezyobant lateral ayak bileği burkulmalarında görülen akut ödemi azaltmada etkili mi?

Ayak bileği burkulmaları en sık rastlanan spor yaralanmalarındandır. Burkulmaların en önemli sorunu akut dönemde ortaya çıkan ağrı ve şişliktir. Akut faz tedavi sürecinin iyi yönetilememesi kas güçsüzlüğü, eklem sertliği, sinovit ve tendinopati gibi sorunlara yol açabilir. Vakaların %60'ında bazı semptomlar yaralanmadan 18 ay sonrasına kadar devam edebilmektedir ve bu da yeniden sakatlanma ihtimalini artırır. Ödem rehabilitasyon sürecini kısıtlayabileceğinden dolayı en acil çözülmesi gereken semptomlardan birisidir.

Ödemi azaltmak için kullanılan tekniklerden birisi de kinezyo bant uygulamasıdır ve popülerliği giderek artmaktadır. Kinezyo bantı savunanlar, kinezyobantın lenfatik kanallar üzerindeki baskıyı azaltarak intersistiyel alanda bulunan ödemin daha kolay drene olduğunu ve böylece şişliğin azaldığını iddia etmektedirler.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Son zamanlarda bu konu ile ilgili yapılan bazı çalışmalar pozitif sonuçlar göstermektedir. Aguilar-Ferra´ndiz ve ark. kronik venöz yetmezliği olan postmenopozal kadınlarda alt ekstremiteye uygulanan kinezyobantların ödem  ve ağrıyı azaltırken, fonksiyonelliği arttırdığını göstermiştir. Fakat bu çalışma yalnızca kronik venöz yetmezliği olan bireyler üzerinde yapıldığından dolayı akut ayak bileği burkulmaları için bir gösterge olamaz. Kinezyo bantların akut dönemdeki etkileri konusundaki nitelikli çalışma eksikliği nedeniyle bu çalışma yapılmıştır.

Yapılan bir başka çalışmaya 48-96 saat içerisinde ayak bileği burkulması tanısı almış şişlik ve ağrısı olan 36 sporcu dahil edilmiştir.Deney grubuna bantlama yapılırken kontrol grubuna sham bantlama yapılmıştır.

Bantlama: Kinezyo bantlar lateral malleolün 13 santimetre ve medial malleolün 10 santimetre üzerinden uygulanmaya başlanmış, dört şerit halinde kesilen bantlar birer cm aralıklarla %20 gerimle yapıştırılarak lateral tarafta küçük parmağa, medial taraftada baş parmağa kadar uygulanmıştır.

Bantlama uygulandıktan sonra her iki gruba da elevasyon ve buz uygulama talimatı verilmiştir. Perimetre ve volümetre( taşan sıvı yardımıyla hacim ölçülen taşırma kabı) yardımıyla bantlamadan 3 gün sonra her iki grubun da ayak hacimleri ölçülmüş,bant uygulaması sonlandırılmış ve takip eden 15. günde de( bant çıkarıldıktan 12 gün sonra) hacim ölçümleri yapılmıştır.İki grup arasında 3. gün ve 15. Gün sonunda yapılan hacim ölçümlerinde farklılık gösterilememiştir. Lenfatik drenajı aktive ederek ödemin azaltması için uygulanan kinezyobantların akut dönemde etkili olmadığı gösterilmiştir. Ferra´ndiz ve ark. çalışmalarından bantlamanın etkili gösterilmesinin iki muhtemel açıklaması olabilir. Birincisi kinezyo bantlama kronik dönemlerde etkilidir. Diğer açıklama ise bahsi geçen araştırmanın yanlı yapılmış olma ihtimalidir. Bantlamanın ödem üzerine kronik dönem etkilerinin anlaşılması için bu konuda yapılacak gelecek araştırmalara ihtiyaç vardır.

Referans
Guilherme S Nunes, Valentine Zimermann Vargas, Bruna Wageck, Daniela Pacheco dos Santos Hauphental,Clarissa Medeiros da Luz, Marcos de Noronha; Kinesio Taping does not decrease swelling in acute, lateral ankle sprain of athletes: a randomised trial, Journal of Physiotherapy 61 (2015) 28–33

Özet

Bu çalışma kinezyobant uygulamasının ayak bileği burkulmalarında oluşan akut ödemi azaltmada etkili olmadığını göstermiştir.

Kinezyobant lateral ayak bileği burkulmalarında görülen akut ödemi azaltmada etkili mi?