Omuz Impingement Sendromlu Bireylerde Manuel Terapi ve Egzersizlerin Etkileri Nelerdir?

Omuz Sıkışma Sendromu (SIS), omuz seviyesinde veya omuz seviyesinde yapılan tekrarlayan çalışma ile ilişkili omuz ağrısının yaygın bir durumudur ve sık sık baş üstü hareketleri içeren sporlarda karşılaşılır.Skapular hareket ve pozisyonda değişiklikler, skapular diskinezi olarak adlandırılmıştır. Bu durum SIS li bireylerde gözlenmiştir ve SIS'nin neden olduğu veya nedeni olan bir durum olabilir. Genel olarak, SIS li bireyde artmış skapular internal rotasyon ve skapular yukarı doğru rotasyon ve posterior tilt azalması izlenmiştir.

SIS li bireylerin skapular kinematikte değişiklikler olduğunu düşünürsek,egzersizlerin ve manuel tedavinin kol elevasyonu sırasında skapular hareketin nasıl olduğun bilmek ilginç olacaktır.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Konu ile ilgili yapılan bir çalışmada, SIS li bireylerde, manuel tedavi içeren ve içermeyen germe ve kuvvetlendirme egzersizlerinin skapular kinematik, fonksiyon, ağrı ve mekanik duyarlılık üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.Çalışmaya 46 birey dahil edilmiştir.ayrıldı. Bir gruptaki bireyler sadece egzersizlerle tedavi edilirken, diğer gruptakiler de manuel terapi ile desteklenen aynı egzersizleri uygulamışlardır.


Uygulanan egzersizler:
Germe Egzersizleri:
A) Üst Trapez Germe B) Pektoralis Minör Germe C)Arka Omuz Germe
Kuvvetlendirme Egzersizleri:
D) Omuz External Rotasyonu
E) Omuz Ekstansiyonuyla Alt Trapez Kuvvetlendirme
F) Omuz protraksiyonuyla Serratus Anterior Kuvvetlendirme
olarak verilmiştir.

Üst ekstremite fonksiyonunu değerlendirmek için DASH anketi uygulanmıştır.Ağrı VAS ile,mekanik duyarlılık, basınç ağrı eşiği (PPT) ile ölçülmüştür, basıncın duyumunun ağrıya dönüştüğü minimum basınç olarak tanımlanmıştır.PPT ler, supraspinatus, infraspinatus, üst trapezius, levator skapula, orta deltoid, C5-C6 zigapofizeal eklemin artiküler ayağı (omuz ile ilişkisi nedeniyle değerlendirilmiştir) ve tibialis anterior, bilateral olarak değerlendirilmiştir.

Skapular kinematik, bireyler ile vericinin önünde rahat bir pozisyonda değerlendirilmiştir. Kinematik hareket analizi, sagittal ve skapular düzlem kol elevasyonu için 30 °, 60 °, 90 ° ve 120 ° 'lik humerothorasik elevasyonda skapular verilerinin seçilmesinden oluşmuştur.

Sonuçta çalışmanın bulgularında, bir egzersiz protokolüne manuel tedavinin eklenmesinin,SIS li bireylerde ağrı ve fonksiyonun iyileştirilmesine ilave fayda sağlamadığını gösterilmiştir.

Klinik Çıkarım:Egzersize dayalı bir programın, bu durumun birincil müdahalesi olması gerektiğini ve potansiyel olarak, tek başına egzersizler kullanıldığında iyileşme olmaması durumunda, manuel tedavi dahil edilebilir.

Referans
Paula R. Camargo, Francisco Alburquerque-Sendín, Mariana A. Avila, Melina N.Haik, Amilton Vieira, Tania F. Salvini. Effects Of Stretchıng And Strengthenıng Exercıses Wıth And Wıthout Manual Therapy On Scapular Kınematıcs, Functıon, And Paın In Indıvıduals Wıth
Shoulder Impıngement – Randomızed Controlled Trıal. - J Orthop Sports Phys Ther

Özet

Bu çalışmada, Omuz Sıkışma Sendromlu (SIS) bireylerde, manuel tedaviniçeren ve içermeyen germe ve kuvvetlendirme egzersizlerinin skapular kinematik, fonksiyon, ağrı ve mekanik duyarlılık üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

Omuz Impingement Sendromlu Bireylerde Manuel Terapi ve Egzersizlerin Etkileri Nelerdir?