Yaşlılarda Sarkopeni ve Fiziksel Aktivite Arasındaki İlişki Nasıldır?İlk kez 1989 yılında Rosenberg tarafından tanımlanan sarkopeni, yaşlanmayla kas kuvveti ve kütlesinde progresif azalmayla görülen, doğrudan fiziksel aktivite tarafından etkilenen bir sendromdur. Sarkopeni ana tanı yöntemi olarak kas kütlesi değerlendirilmesi önerilmiştir.Baumgartner ve arkadaşları,Apendiküler İskelet Kası Kütle İndeksi’nin(ASMMI) ana gösterge olması gerektiğini ve cut off değerinin, genç referans grubun 2 standart sapması altında olacak şekilde belirlenmesi gerektiğini önermiştir.

BT ve MRI, kas kütlesini ölçmede altın standartlardır. DXA,araştırma ve klinik kullanım için tercih edilen bir yöntemdir.BIA ise alternatif yöntem olarak bulunmuştur.

Sarkopeni konusunda konsensüs oluşturmak için kurulan Avrupa Yaşlı Kişilerde Sarkopeni Çalışma Grubu (EWGSOP), kas kuvveti ve fiziksel performansın ölçümünün sarkopeni tanısını koymada ek yöntemler olması gerektiğini söylemiştir. Günümüzde, EWGSOP algoritması klinik uygulama ve araştırmalarda en yaygın kullanılan yöntemdir. 

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Önceki araştırmalar,fiziksel inaktivitenin sarkopeni gelişimine neden olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle fiziksel aktivite ile daha düşük sarkopeni prevalansı arasında güçlü bir bağ ortaya çıkmıştır. Sarkopeniyi önlemede en iyi yöntem olarak dirençli egzersizler önerilmektedir.

Konu ile ilgili bir çalışmanın sonuçlarına göre kişiler fiziksel aktivite yaptıklarında sarkopeninin önlenme olasılığı daha yüksektir. Elde edilen sonuçlar, ACSM ve AHA verilerini desteklemektedir.

Klinik Çıkarım: Mesleki aktivite, aerobik spor aktivitesi ve kas kuvvetlendirme dahil olmak üzere düzenli yapılan fiziksel aktivite sağlıklı yaşlanma için çok önemlidir.Fiziksel aktivite tipi önemli olmamakla birlikte fiziksel aktivitenin sarkopeniye karşı koruyucu etken olduğu bilinmektedir.

Hazırlayan: Uzm. Fzt. Kübra Tuz

Referans: Steffl, M., Bohannon, R. W., Sontakova, L., Tufano, J. J., Shiells, K., & Holmerova, I. (2017). Relationship between sarcopenia and physical activity in older people: a systematic review and meta-analysis. Clinical interventions in aging, 12, 835.

Özet

Bu çalışmanın amacı, fiziksel aktivite ve sarkopeni varlığı arasındaki ilişkiyi tanımlamaktır.

Yaşlılarda Sarkopeni ve Fiziksel Aktivite Arasındaki İlişki Nasıldır?