Antihipertansif Bir Yaşam Tarzı Müdahalesi: Telerehabilitasyon Temelli Yoga Antihipertansif Bir Yaşam Tarzı Müdahalesi: Telerehabilitasyon Temelli Yoga

Antihipertansif Bir Yaşam Tarzı Müdahalesi: Telerehabilitasyon Temelli Yoga

Dünyanın yetişkin nüfusunun neredeyse üçte biri etkileyen hipertansiyon günümüzde önemli bir küresel halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Teorik olarak, hipertansiyon hem önlenebilir hem de yönetilebilir ve farmakolojik olmayan yaşam tarzı müdahaleleri kardiyovasküler morbidite ve mortaliteyi önemli ölçüde azaltır.
Eski Hint felsefesinden geliştirilen ve giderek daha popüler hale gelen bir zihin-beden müdahalesi olan yoga, uygulanabilir bir farmakolojik olmayan tedavi seçeneği sunar.


Bilimsel çalışmalar ne diyor? 

 
Çok sayıda çalışma, yoganın kan basıncını düşürme de dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları ile sonuçlandığını göstermiştir. Özellikle, basit bir hap almaktan daha fazla çaba gerektiren farmakolojik olmayan yaşam tarzı müdahaleleri için tedaviye uyum çok önemli görünmektedir. Son kanıtlar, tedaviye uyumsuzluğun hipertansiyon hastalarının yaklaşık %30'unu etkilediğini göstermektedir. 
Rehabilitasyon hastaları için yogaya uyumu en üst düzeye çıkarmak için etkili bir strateji; fiziksel aktivite, beslenme danışmanlığı, davranış değişikliği ve risk faktörü modifikasyonu parametrelerini içeren telerehabilitasyon olabilir. 
 
Katılımcılar, randomize kontrollü müdahale grubuna veya kontrol grubuna ayrılmıştır. Telerehabilitasyon müdahalesi, hastane için rehabilitasyondan taburcu olduktan sonraki ilk yıl içinde planlanmış altı motivasyonel telefonla danışma seansını içeriyordu.
Ek olarak, yoga grubundaki katılımcıları taburcu olduktan altı ay sonra bir yoga “refresh (yenilenme)” ünitesine çağırılırken kontrol grubu yalnızca veri toplamaya davet edildi. 
 
Üç haftalık hastane içi rehabilitasyon sırasında, tüm katılımcılar, sertifikalı eğitmenler tarafından 5-10 hastadan oluşan küçük gruplara verilen standartlaştırılmış yoga eğitimi aldı. Bu çalışmada uygulanan yoga formu, Viniyoga’dır. Yöntem, vücut hareketlerinin ve yavaş, derin nefes almanın ve her gevşemenin senkronizasyonuna odaklandı.  
 

Sonuç ölçüleri 

 
Birincil sonuç ölçütü; taburcu olduktan sonra altı ve on iki aydaki yoga uyum anketi
İkincil sonuç ölçütleri; Kan basıncındaki, endotelyal fonksiyondaki, yaşam kalitesi (SF-12) ve yaşam tarzı (sigara içme, fiziksel aktivite). 
 

Neler bulunmuş? 

 
Yoga grubundaki uyum, kontrol grubuna kıyasla önemli ölçüde artmıştır. 
Gruplar arası karşılaştırma yapıldığında, haftalık antrenman sıklığında ve tek eğitim ünitesi süresinde yoga grubu lehine artış olduğunu gösterdi. Ancak gözlemlenen farklar istatistiksel olarak anlamlılığa ulaşmamıştır.
 Yoga yapmayan hastalar, uyumsuzluk için “zaman yetersizliği”, “düşük sağlık durumu” ve “motivasyon eksikliği” nedenlerini bildirmişlerdir. 
3 haftalık hastane içi yoga eğitimi sonrasında kan basıncında, tüm katılımcılarda önemli sistolik ve diyastolik KB düşüşü gözlemlenmiştir. Takipte, ortalama sistolik KB yoga grubunda anlamlı farklı kalırken kontrol grubunda korunamamıştır.
Grupların hiçbirinde antihipertansif ilaçlarda değişiklik gözlenmemiştir. 
Endotel fonksiyonu ve kalp hızı gruplar arasında önemli ölçüde farklı değil iken müdahale grubundaki katılımcılar tüm endotelyal parametrelerde daha iyi sonuçlar göstermiştir.
SF-12 ruh sağlığı puanı yoga grubu için önemli ölçüde artarken, kontrol grubu için fark bulunamamıştır.
Anket sonuçlarına göre yoga grubundaki katılımcıların daha az sigara içtiklerini ve sporda daha sık aktif oldukları belirtilmiştir. 
 

Klinik Çıkarım

Telerehabilitasyon yoluyla artan yoga uyumu, iyileştirilmiş rehabilitasyon sonuçlarıyla sonuçlanacağı kanıtlanmıştır. Bu nedenle, hipertansiyonun bütünsel yönetimi için kardiyak rehabilitasyonda yoganın uygulanabilir bir ek müdahale olabileceği fikrini güçlendirdi.
Hazırlayan: Arş.Gör. Fzt. Rabia Kum
Referans: Sarah, S., Wolfgang, M. B., & Claudia, P. (2019). Effect of telerehabilitation on long-term adherence to yoga as an antihypertensive lifestyle intervention: Results of a randomized controlled trial. Complementary therapies in clinical practice, 35, 148–153.

Antihipertansif Bir Yaşam Tarzı Müdahalesi: Telerehabilitasyon Temelli Yoga