Torasik Outlet Sendromu:Tanı Testleri

Torasik Outlet Sendromunun karışabileceği birçok başka tanı grubu bulunmaktadır; bunlardan başlıcaları Karpal Tünel Sendromu, Medial Epikondilit, Lateral Epikondilit, Horner Sendromu, Raynaud Sendromu, Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu ve deQuervain Tenosinovitidir.

Yapılan değerlendirmeler içinde klinik bilgilenme ve ayırıcı tanıya destek olma bağlamında en fazla öne çıkan testler Provokasyon Testleridir. Bu testler isimleri ve görselleri ile aşağıda listelenmiştir.

Testlerle ilgili uygulama yönergeleri ise şöyledir:

Adson manevrası: Hasta dik oturur. Kolları kucağında dinlenme halindeyken test edilen tarafa doğru servikal rotasyon ve ekstansiyon hareketi yapar. Daha sonra 30sn kadar sürecek derin bir nefes alır. Testi yapan kişi radial nabızda bir değişiklik olup olmadığını kontrol eder. Testin Modifiye halinde (B)hasta normal solunumu sürdürürken 15° omuz abudüksiyonu ve başını test pozisyonunda 1 dk boyunca tutar

Kostoklavikülar Manevra: Hasta oturur pozisyondadır. Fizyoterapist hastanın skapular retraksiyon (A), depresyon (B) ve protraksiyon (C) yapmasına yardımcı olur ve her pozisyonda 30 sn kadar hareketsiz kalır. Fizyoterapist hastanın nabız ve semptomlarını izlerken hangi pozisyonun semptomları arttırıp/azalttığını not eder. Modifiye pozisyonda ise (b) şekildeki duruşta omzun aşağı ve arkaya hareketinin sıklıkla nabzı azaltması beklenir.

Wright Testi –Hiperabdüksiyon manevrası: Bu manevra iki aşamada gerçekleştirilir. Hasta konforlu bir pozisyonda başı önde olarak şekilde oturur. Bu sırada hastanın kolu pasif olarak abdüksiyon ve 90° eksternal rotasyona getirilir. Dirsekte 45°'den fazla fleksiyon olmamalıdır. Kol bu pozisyonda 1dk tutulur. Testi yapan kişi hastanın semptomlarını ve radiyal nabzın durumunu kontrol eder.Test daha sonra kolun son gelebildiği abdüksiyon açısında tekrarlanır.

Roos Stres Testi: Hasta başı nötral pozisyonda olacak şekilde oturur. Omuz eklemleri biltaleral ve dirsekler 90° olacak şekide 90° abdüksiyon ve eksternal rotasyona getirilir. Hastadan bu pozisyonda parmaklarını 3dk kadar fleksiyon ve ekstansiyon yönünde hareket ettirmesi istenir. Fizyoterapist bu sırada yorgunluk ya da arteriyal baskıya işaret olabilecek yorgunluk ve kolun düşmesi gibi işaretleri not eder. Aynı zamanda distal ekstremitenin rengi ve sağ/sol ekstremite arasında semptomların başlangıç zamanı arasındaki farkları gözlemler.

Provokasyon Testleri dışında TOS hakkında en iyi fikir verecek manuel değerlendirme yöntemlerinden biri Postüral ve Skapular Düzeltme Manevrasıdır. Bu manevra ile hastanın semptomlarında pozitif değişim sağlanıyorsa bu pozisyonda mobilite egzersizleri çalışılabilir. Manevranın uygulanma şekli için aşağıdaki görsele bakabilirsiniz.


Sonuç olarak TOS tanısı ve tedavisi klinik güçlükler içeren bir sendrom olup birçok faktörün gözönüne alınması gerekmektedir. Torasik Outlet Sendromu olan hastaların bir çoğunda skapular asimetriler özellikle omuz düşüklüğü görülmektedir. 

Literatüre göre TOS hastalarında görülen omuz düşüklüğü yol açtığı anatomik değişiklikler dolayısı ile sinir dokusunda traksiyon, vasküler ve kassal yapılarda baskıya neden olabilmektedir. Bu hastalarda dinlenme pozisyonunda skapular depresyon gözlenir ve skapular dekompresyon manevrası ile hastalar rahatladıklarını ifade ederler. Sunulacak bilgiler omuz kuşağının elevasyonu ve skapular kontrolün restorasyonu için ipuçları içermektedir.

İlk adımda; serinin ilk makalesinde bahsedilen değerlendirmeler yanında, skapulanın pozisyonu açı ya da uzunluk ölçümü ile belirlenebilir daha sonra aşağıdaki görselde yer alan Dinamik Eksternal Rotasyon Skapula Stabilite Testi yapılabilir.

Torasik Outlet Sendromu klinik zorluklar içeren bir klinik tablodur. İki makaleden oluşan bu seride klinisyenlere özellikle postür ve skapular kontrol açısında yapılabilecekler hakkında temel bir bakış açısı sunulmuştur.

Referans
Watson LA et al, Thoracic outlet syndrome part 1: Clinical manifestations, differentiation and treatment pathways,Manual Therapy 14 (2009) 586–595

Özet

Bu çalışmada Torasik Outlet Sendromu ile ilgili temel klinik bilgilere yer verilmektedir.

Torasik Outlet Sendromu:Tanı Testleri