Yaşlı Koroner Arter Hastalarında Egzersiz Eğitiminin Yararları Nelerdir?

7 Best Exercises for Seniors (and a Few to Avoid!) - Senior Lifestyle

Koroner Arter Hastalığı (KAH) önemli bir mortalite nedeni olup modifiye edilebilen ve edilemeyen pek çok risk faktörü tanımlanmıştır. Fiziksel inaktivite bunların içerisinde majör odaklardan biridir.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?

Yapılan güncel bir çalışmanın amacı kardiyopulmoner egzersiz stres testi, fonksiyonel mobilite, el kavrama kuvveti ile sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini bütünleştirerek KAH’lı yaşlılarda egzersiz eğitiminin yararlarını incelemektir.

3-6 ay önce perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ya da koroner arter bypass cerrahisinden birini geçirmiş olan ve prosedür sonrası herhangi bir egzersiz eğitimi almamış 65 yaş ve üstü hastalar kardiyopulmoner, kuvvetlendirme ve denge eğitiminden oluşan egzersiz eğitim grubu (n=21) ile medikal kontrol altındaki genel bakım grubu (n=15) olmak üzere iki çalışma grubuna ayrılmıştır.

Katılımcılar medikal bir merkezdeki kardiyak rehabilitasyon ünitesinde tedaviye alınmıştır.Egzersiz grubunda aerobik kapasitede anlamlı artış görülürken genel bakım grubunda anlamlı azalma bulunmuştur.

Peak oksijen tüketiminde eğitim sonrası anlamlı gelişme saptanmıştır.

Kalp hızı toparlanma indeksi (Heart Rate Recovery) egzersiz eğitimi sonrası 13.90/dk’dan 16.62/dk’ya yükselmiştir.

Fonksiyonel mobilite ve el kavrama kuvveti egzersiz eğitim grubunda ayrıca artmıştır (6 Dakika Yürüme testinde {6DYT} 345.6 m’den 373.3 m’ye, Zamanlı Kalk ve Yürü testinde {TUGT} 12.7 sn’den 11.5 sn’ye, El Kavrama kuvvetinde ise 11.0 kg’dan 14.1 kg’a anlamlı gelişme bulunmuştur).

Genel bakım grubunda 6DYT mesafesinde önemli azalma görülmüştür.

Tüm fonksiyonel mobilite ölçütlerinde gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu gözlenmiştir.

Yaşam kalitesi sonuçları incelendiğinde; eğitim grubunda özellikle fiziksel alanlarında olmak üzere SF-36’nın hem fiziksel hem mental sağlık ölçütlerinde önemli gelişme görülürken gruplar arasında yine bu alanlarda anlamlı farklılık vardır.

Dinamik kardiyopulmoner egzersiz testi parametreleri, 6DYT, TUGT, el kavrama kuvveti ve SF-36 fiziksel fonksiyon ve genel sağlık alanları arasında önemli korelasyon saptanmıştır.

Klinik Çıkarım: Orta şiddetli kardiyopulmoner egzersiz eğitimi, kuvvetlendirme egzersizi ve denge eğitimini içeren 12 hafta, 36 seanslık egzersiz eğitimi KAH’lı yaşlılar için yararlı olup kardiyopulmoner egzersiz testi parametreleri denge ve yaşam kalitesi ile iyi koreledir.
Referans
Chia-Hsin Chen, Yi-Jen Chen, Hung-Pin Tu, Mao-Hsiung Huang,Jing-Hui Jhong, Ko-Long Lin .Benefits of exercise training and the correlation between aerobic capacity and functional outcomes and quality of life in elderly patients with coronary artery disease . Kaohsiung Journal of Medical Sciences (2014) 30, 521-530


Özet

Bu çalışma, koroner arter hastalığı olan yaşlı bireylere uygulanan egzersiz eğitiminin; aerobik kapasite,fonsiyonel mobilite ve yaşam kalitesi üzerine etkisini araştırmaktadır.

Yaşlı Koroner Arter Hastalarında Egzersiz Eğitiminin Yararları Nelerdir?