MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR 

SATICI                 : FURKAN GÜNEŞ (Ticari Ünvan: FİZYODEMİ); 
Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 1/2 Nida Kule Batı Ataşehir İstanbul (fizyodemi@fizyodemi.com) İletişim No: 0850 885 13 54

(Bundan böyle işbu sözleşmede “satıcı” olarak anılacaktır.) 

ALICI(TÜKETİCİ): …………………………………………………………………………………………

(Bundan böyle işbu sözleşmede “tüketici” olarak anılacaktır.) 

1.1Tarafların işbu sözleşmede belirttikleri adreslerinin tebligata elverişli adresleri olduğunu ve işbu sözleşme uyarınca yapılacak bildirim, ihtarname vesair tebligatların söz konusu adreslere yapılacağını, adreslerinin değiştirilmesi halinde değişikliğin usulüne uygun bir şekilde bildirilmediği takdirde işbu sözleşmede yazılı adreslere yapılan tebligatların geçerli olacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.2 Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

1.3 İşbu sözleşme kapsamında taraflar arasında yapılacak her türlü haberleşme ve bildirim mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, tarafların yukarıda belirtilen e-posta aracılığıyla yapılacaktır.

Taraflar işbu sözleşme kapsamında aşağıdaki hususlarda anlaşma sağlamıştır.

2-SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu tüketicinin, satıcıya ait fizyodemi.com isimli internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 29188 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMEL NİTELİKLERİ 

Satıcı, fizyodemi.com isimli internet sitesinde satışa sunduğu ve işbu mesafeli satış sözleşmesinin konusunu oluşturan ürün ve hizmetlerin temel nitelikleri aşağıdaki gibidir:

A-Webinar Arşivi: Satıcının, fizyodemi.com isimli internet sitesinde satışı sunduğu webinar isimli eğitim arşivi video formatında olup fizyoterapi uygulamalarına ilişkin eğitimler içermektedir. Video formatındaki webinar arşivi abonelik sitemiyle aylık ücretlendirme karşılığında sınırsız izleme seçeneğiyle satışa sunulmaktadır.

B-Sertifika Programları: Satıcının fizyodemi.com isimli internet sitesinde satışa sunduğu sertifika programları isimli eğitim serileri video formatında olup fizyoterapi uygulamalarına ilişkin eğitimler içermektedir. Video formatındaki sertifika programları tüketici tarafından satın alınıp ürünün içeriğindeki eğitim sürecinin başarıyla tamamlanmasının akabinde satıcı, ürüne ilişkin sertifikayı tüketiciye e-posta yoluyla iletecektir. Sertifika programları satıcının internet sitesinde adet satış fiyatı üzerinden satılmaktadır. Tüketici tarafından satın alınan dijital eğitim içeriği niteliğindeki sertifika programları 60 gün boyunca tüketicinin erişimine açık olacak, sertifikanın hak edilmesi amacıyla düzenlenen sınavları içeren dijital eğitim içeriklerinde tüketici en az 3 kez sınava girme hakkına sahip olacaktır.

4-ÖDEME ŞEKLİ 

A-Kredi Kartı ile İşlem

  A.1 Sipariş özeti sayfasında sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.

 A.2 Tüketicinin ödeme aracını kullanmış olduğu ilgili banka, kampanyalar düzenleyerek tüketicinin seçtiği taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar tüketicinin ödeme aracını kullanmış olduğu ilgili bankanın  inisiyatifindedir ve satıcının bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

  A.3 Tüketicinin kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine ilgili banka tarafından yansıtılacaktır. İlgili banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Tüketicinin detaylı ödeme planının oluşturulması ilgili bankanın inisiyatifindedir.

  A.4 Diğer yandan vadeli satışların sadece ilgili bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, tüketici ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin ilgili banka ve tüketici arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

B-Banka Kartı, Havale Veya EFT İle İşlem

 

5-TESLİMAT ŞEKLİ VE ADRESİ

Sözleşmeye konu hizmet ve ürünler dijital içerik hizmeti niteliğinde olması sebebiyle tüketici ilgili hizmet ve ürünlerin bedelini ödeyip satın aldığı an itibariyle hizmet ve ürünleri kullanmaya başlayabilir. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya elektronik ileti, kısa mesaj yollarıyla bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez. 

Dijital Eğitim İçeriğini başarıyla tamamladığı takdirde sertifikası tüketici tarafından belirtilen mail adresine iletilecektir.

Sözleşmeye konu ürün veya hizmetler, tüketici tarafından kullanılan dijital eğitim içerik hizmeti sonunda, tüketici tarafından dijitale eğitim sürecinin başarıyla tamamlanarak hak edilmesi durumunda hazırlanacak sertifikayı veya belgeyi kapsamaktadır. Tüketici 60 gün boyunca dijital içeriklere erişebilecek ve sınavlı eğitimler için 3 kez sınava girme hakkına sahip olacaktır. Dijital içerik hizmeti yukarıdaki tabloda belirtildiği üzere 60 gün boyunca tüketicinin erişimine açık kalacaktır. Tüketici tarafından yapılan ödeme, 60 günlük erişimi ve eğitimin başarıyla tamamlanması durumunda hak edilecek sertifika ve belgeyi kapsar.

6-TELİF HAKLARI 

6.1 Sözleşme konusu ürün veya hizmetlerinin tamamının telif hakkı, yayımlama ve dağıtma, satışa arz etme ve satış hakları satıcıya aittir. 

6.2 Tüketici işbu sözleşme ile satın aldığı sözleşme konusu ürün veya hizmetleri başka platformlarda yayımlayamaz veya yayımlanmasına yardımcı olamaz, satışa arz edemez veya satamaz. Tüketicinin işbu maddenin ihlaline yol açacak herhangi bir eylemde bulunması halinde satıcının tüm maddi ve manevi tazminat hakları saklıdır.

7-AYIPTAN SORUMLULUK

7.1 Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet sitesinde ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.

7.2 Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün veya hizmetin ayıplı olması halinde teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu karine, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz. Tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır.

7.3 Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7.4 Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.

7.5 Tüketici, satın almış olduğu ürün veya hizmetin ayıplı olması halinde bu durumu satıcının işbu sözleşmede belirtilen iletişim adreslerinden herhangi birine yazılı bir şekilde derhal bildirme yükümlülüğü altındadır, tüketicinin söz konusu bildirimi geç veya hiç yapmaması halinde doğan ve doğacak zararlardan satıcı sorumlu olmayacaktır.

8-CAYMA HAKKI

27.11.2014 tarihli 29188 sayılı Resmî gazetede yayınlanan madde 15'te de belirtildiği üzere dijital içerikler cayma hakkı kapsamında yer almamaktadır.

9-GENEL HÜKÜMLER

9.1Tüketici, www.fizyodemi.com internet sitesinde sözleşme konusu ürüne ilişkin ön bilgileri ve bu işbu sözleşmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

9.2 Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI'ya aittir.

9.3 Sözleşme konusu ürün, tüketiciden başka, tüketicinin belirtmiş olduğu gerçek veya tüzel kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek gerçek veya tüzel kişinin teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

9.4 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin tüketicinin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürün veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

9.5 Ürünün tesliminden sonra tüketiciye ait ödeme araçlarının tüketicinin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde, tüketiciye kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün satıcıya gönderilmesi zorunludur.

9.6 İşbu mesafeli satış sözleşmesinin kabul edilmesi sözleşme konusu ürün veya hizmetin sipariş edildiği ve tüketicinin sözleşme konusu ürün veya hizmetlerin bedelini ödeme yükümlülüğü altına girdiği anlamına gelmektedir.

9.7 Tüketici tarafından sipariş edilen sözleşme konusu ürün veya hizmetler hakkında şikâyet, düşünce ve önerilerini www.fizyodemi.com isimli internet sitesinde ilgili formları doldurarak veya satıcının işbu sözleşmede yazılı iletişim adreslerine yazılı bir şekilde iletebilir. Sözleşme konusu ürün ve hizmetlere ilişkin satıcı tarafından oluşturulan şikayetlerin bildirilmesinin akabinde satıcı tarafından tüketicinin işbu sözleşmede belirtilen iletişim bilgileri üzerinden tüketiciye ulaşılacak olup şikayetlerin çözümü satıcı tarafından makul süre içinde sağlanacaktır.

9.8 Satıcı, 29188 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında düzenlenen bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi üç yıl boyunca saklamak zorundadır.

10-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VEYA HİZMETİN TÜM VERGİLER DAHİL TOPLAM BEDELİ

ÜRÜN VEYA HİZMETİN ADI

ADET

KULLANIM SÜRESİ

SATIŞ BEDELİ

(Tüm Vergiler Dahil Toplam Türk Lirası)

VADELİ SATIŞ BEDELİ

(Tüm Vergiler Dahil Toplam Türk Lirası)

 

 

 

 

 

 

11- UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

11.1 İşbu sözleşme ile ilgili taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklara uygulanacak hukuk Türk Hukukudur.

11.2 Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen parasal sınırlar çerçevesinde uyuşmazlıklar için 6502 Sayılı kanun kapsamında tüketici işleminin yapıldığı, tüketici ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu parasal sınırların üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici işleminin yapıldığı veya tüketici ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.

12-BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

Tüketici, işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda satıcının resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tüketici tarafından siparişin verilmesi tüketicinin sözleşme konusu ürün veya hizmetlerin bedelini ödeme yükümlülüğü altına girdiği anlamına gelmektedir ve tüketici sipariş vermesi halinde işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.