FURKAN GÜNEŞ ŞAHIS ŞİRKETİ (TİCARİ UNVAN: FİZYODEMİ)

 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARLA İLGİLİ AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi, Aktarılması Ve Korunması Hakkındaki Aydınlatma Metni FURKAN GÜNEŞ ŞAHIS ŞİRKETİ (TİCARİ UNVAN: FİZYODEMİ) tarafından siz ilgili verisi işlenen kişileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. Maddesi ve 10/03/2018 tarihli Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından düzenlenen Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında öngörülen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla düzenlenmiştir. İşbu aydınlatma metni içeriğinde:

 1-Kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği

 2-İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğu

 3- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Hukuki Sebepler

 4-İşlenen kişisel verilerin hangi şartlar altında aktarılabileceği

 5--İşlenen kişisel verilerinizin ne kadar süre ile saklanacağı ve ne zaman imha edileceği

 6- İşlenen kişisel verilerinizin hangi yöntemlerle korunduğu

 7-6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. Maddesi uyarınca ilgili verisi işlenen kişiler olarak sahip olduğunuz haklar düzenlenmiştir.

1-Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, siz ilgililerin talepleri ve başvuruları doğrultusunda sunacağımız hizmetlerden faydalanabilmeniz, sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerin satın alınabilmesi ve aramızda sözleşmeler kurulabilmesi, şirketimiz ürün ve hizmetlerinin tarafınıza sunulabilmesi, satın almış olduğunuz ürün ve hizmetler kapsamında aramızda kurulacak sözleşmeler ile taahhüt ettiğimiz hizmetleri sunabilmemiz, aramızda kurulan sözleşmelerin yürürlükte kaldığı süre boyunca hizmetlerimize ve ürünlerimize ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi, satın almış olduğunuz ürün ve hizmetleri sorunsuz kullanabilmeniz amacıyla ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanım sırasında iletmiş olduğunuz iletişim bilgileri üzerinden tarafınıza ulaşarak destek sağlanabilmesi, tarafınızca açık rıza verilmesi halinde ilgili kampanyalarımızdan haberdar edilebilmeniz, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve çözümlenmesinin sağlanabilmesi, ürün ve hizmetlerimizi sunmuş olduğumuz internet sitemize üye olmayı talep etmeniz halinde üyelik işlemlerinizin tamamlanabilmesi, ürün ve hizmetlerimizi sunmuş olduğumuz internet sitemize üye olmanız ve açık rıza vermeniz halinde ilgili kampanyalarımızdan sizleri haberdar edebilmemiz, internet sitemizde yürütmüş olduğunuz işlemlerinizi tamamlayabilmeniz, idari ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, şirket politikamızı ve sizlere sunduğumuz hizmetleri sürdürebilmemiz, satın aldığınız veya alacağınız ürün ve hizmetlerimize ilişkin iletişim kurulabilmesi, çağrı merkezimiz tarafından aranmanız veya tarafınıza çağrı merkezimizi aramanız halinde ilgili mevzuatlar, şirket politikamız ve çağrı merkezimizce sizlere sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi  amaçlarıyla yukarıda yazılı şartlarla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Ayrıca tarafınızca açık rıza verilmesi halinde ürün veya hizmet teklifi yapılabilmesi, ürün veya hizmetlerimiz hakkında ticari elektronik ileti, kısa mesaj ve sair bildirimler gönderilmesi, ürün veya hizmetlerimiz hakkındaki düşünce ve isteklerinizin öğrenilebilmesi amacıyla anket değerlendirmesi, skorlama ve puanlama yöntemleriyle ürün ve hizmetlerimizin iyileştirilmesinin sağlanması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin ticari ve hizmet stratejilerinin iyileştirilmesi ve uygulanması amaçlarıyla yukarıda yazılı şartlarla kişisel verileriniz işlenmektedir.

2-Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?

Kimlik

Verileri

Ad-Soyad, Cinsiyet, T.C. kimlik numarası,   

İletişim Verileri

 

Telefon numarası, E-Posta, Adres Bilgisi,

Finansal Veriler

Finansal veri olarak hizmet ve ürünlerimizin satın alınması sırasında kredi veya banka kartı bilgileriniz bildiriliyor olsa da kart bilgileriniz şirketimiz tarafından veri olarak işlenmemektedir.

Eğitim Verileri

Öğrenim durumu, sertifika, diploma ve sınav sonuç bilgileri, 

 

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf

 

Ses Kayıtları(Çağrı Merkezimizin aranması halinde kalite standartları gereği çağrı merkezimiz ve ilgili kişi arasında geçen konuşmaların kaydedilmesi)

Diğer Veriler

Kullanıcıların internet sitemizde yapmış oldukları işlemlerin bilgileri, Kullanıcı bilgileri, Kullanıcıların oluşturmuş olduğu talep, öneri ve şikâyet bilgileri, Çerezler

Kullanıcıların beğenmiş, izlemiş ve satın almış olduğu ürün ve hizmetler bilgisi (şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi amacıyla yeni veriler elde edilmesi)

 

3-Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Hukuki Sebepler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4. Maddesi uyarınca siz ilgililerden talep etmiş olduğumuz kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel, belirli, açık ve meşru amaçlara yönelik, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatlarda öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek şartıyla işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. Maddesi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülen nedenlerle, verisi işlenen ilgili kişilerle şirketimiz arasında sözleşmelerin kurulabilmesi veya ifasının gerçekleştirilebilmesi için doğrudan doğruya ilgili olması halinde, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla, verisi işlenen ilgili kişi tarafından işlenen verilerinin alenileştirilmiş olması halinde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, ilgili verisi işlenen kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması şartlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir. 

Özel nitelikli kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 6. Maddesi uyarınca sağlık ve cinsel hayat dışındaki ilgili kişisel verileriniz kanunlarda öngörülen hallerde  ilgili kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin açık rızası olmadan işlenebilir. Sağlık, cinsel hayat ve diğer özel nitelikli kişisel veriler ise siz kişisel verileri işlenen ilgililerin açık rızanızın alınması şartıyla açık ve meşru amaçlar için işlenebilir.

Kişisel verileriniz, internet sitemize üye olurken veya sunmuş olduğunuz ürün ve hizmetlerin tarafınızca satın alımı sırasında aktarmış olduğunuz bilgilerle sınırlı olarak toplanmaktadır. Ayrıca ürün ve hizmetlerimize ilişkin tarafınızca açık rıza verildiği veya tarafınızla iletişime geçilmesinin talep edilmesi halinde yetkililerimizce kurulan iletişim sırasında yukarıda verilen ve kanunların öngördüğü şartlarla sınırlı olmak kaydıyla kişisel verileriniz işlenebilir.

4-İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarımı

İşlenen kişisel verileriniz ve işlenen kişisel veriler kullanılarak elde edilen yeni veriler, işbu aydınlatma metninin 1-Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları başlığı altında belirtilmiş olan amaçlar, işlenen kişisel verileriniz sizlere sunmuş olduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi, işlenen kişisel verilerinizin korunması amacıyla idari, hukuki ve teknik tedbirlerin alınması, şirketimiz ve internet sitemizden elde etmiş olduğunuz deneyimin kişiselleştirilmesi ve geliştirilmesi, şirketimizin meşru menfaatlerinin sağlanması, şirketimizin haklarının tesisi veya korunması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere şirketimizin iştiraklerine, iş birimlerine, birlikte çalıştığı üçüncü gerçek veya tüzel kişilere tarafınızca açık rıza verilmesi halinde veya 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun 5. Maddesinin 2. Fıkrası ve 6. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca aktarabilecektir.

5-İşlenen Kişisel Verilerinizin Saklanma Süreleri Ve İmha Politikamız

Kişisel Veri Kaynağı

Süre

Yasal Dayanak

Çağrı Merkezi Ses Kayıtları

3 Yıl

6563 Sayılı Kanun Ve İlgili Mevzuatlar

Muhasebe Ve Finansal İşlemlere İlişkin Kayıtlar 

10 Yıl

6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuatlar

Çerezler Ve Log Kayıtları

6 Ay-2 Yıl

5651 Sayılı Kanun Ve İlgili Mevzuatlar

Ticari Elektronik Mail Onay Kayıtları       

Onayın Geri Alındığı Tarihten İtibaren 1 Yıl

6563 Sayılı Kanun Ve İlgili Mevzuatlar

Çevrimiçi Ziyaretçilere İlişkin Trafik Bilgileri

2 Yıl

5651 Sayılı Kanun Ve İlgili Mevzuatlar

 

 

Müşterilere

(Gerçek Veya Tüzel Kişi) İlişkin 

Kişisel Veriler

6563 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatlar(elektronik ticaret kapsamında ise) çerçevesinde ise 3 yıl, hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 Yıl.

6563 Sayılı Kanun, 

6102 Sayılı Kanun, 

6098 Sayılı Kanun, 

213 Sayılı Kanun, 

6502 Sayılı Kanun

Hizmet Alınan Gerçek Veya Tüzel Kişilere  İlişkin Kişisel Veriler

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 Yıl

6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun

Şirketin Taraf Olduğu Sözleşmelerin Kurulması ve İçeriğine İlişkin Kişisel Veriler

 

Sözleşmenin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

6102 Sayılı Kanun

6098 Sayılı Kanun

Tüketicinin Bilgilendirilmesine ve Cayma Hakkını Kullanabilmesine İlişkin Sesli Veya Elektronik Ortamdaki Bilgiler

            

              3 Yıl

27866 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik

Mal ve Hizmetleri Tanıtmak, Pazarlamak, İşletmesini Tanıtmak ya da Kutlama ve Temenni gibi İçeriklerle Tanınırlığı Artırmak Amacıyla Alıcıların Elektronik İletişim Adreslerine Gönderilen Ticari Elektronik İletilere İlişkin Onay Kayıtları ve Onay Kayıtları Dışındaki Veriler

 

 

 

 

                 1 Yıl

 

29417 Sayılı 15.07.2015 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında yönetmelik

Sözleşmeden Kaynaklı İlişkilerde İşlenen Kişisel Veriler 

                 10 Yıl

6098 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuatlar

Vergisel Kayıtlara İlişkin,

Fatura/Gider Pusulası/Makbuz gibi Vergi Usul Kanunu Uyarınca Tutulması gereken Belgelerle işlenen Kişisel Veriler

 

 

                   5 Yıl

 

213 Sayılı Kanun Ve İlgili Mevzuatlar

 

Ürün Ve Hizmet Satışı Sonrası Destek Ve Hizmet Verilmesi Sebebiyle İşlenen Kişisel Veriler

 

                 15 Yıl

 

6502 Sayılı Kanun Ve İlgili Mevzuatlar

Müşteri Bilgilerinden, 6102 Sayılı Kanunun 82. Maddesi Uyarınca ticari defter ve kayıtlara dayanak teşkil eden faturaların düzenlenmesine ilişkin kişisel veriler

 

                  10 Yıl

 

 

 

6102 Sayılı Kanun Ve İlgili Mevzuatlar

Müşteri İşlem Bilgileri (Müşterilerin Talep/Şikâyet/ vs. önerilerine ilişkin işlenen kişisel veriler)

 

                  10 Yıl

6098 Sayılı Kanun Ve İlgili Mevzuatlar

 

Potansiyel Müşterilere İlişkin Veriler

                  

 

                  13 Ay

EU GDPR(Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği) ve Avrupa Birliği Teamül Uygulamaları

 

Yukarıda belirtilen saklama süresi sona eren kişisel veriler, saklanmasını gerektirecek başka herhangi bir veri işleme amacı mevcut olmaması halinde, saklama sürelerinin sona ermesini takiben 180 gün (6 ay) içerisinde imha edilir veya anonim hale getirilir.

Şirketimizin meşru menfaatlerinin olduğu durumlarda, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen siz ilgili verisi işlenen kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla işlenen kişisel veriler, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda düzenlenen genel zamanaşımı süresinin (on yıl) sona ermesine kadar saklanabilecektir.

6-Kişisel Verilerinizin Korunması Amacıyla Alınan İdari, Hukuki Ve Teknik Tedbirler

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından kişisel veri güvenliği standartları ve prosedürleri belirlenerek mevcut risk ve tehditler belirlenerek, şirketimiz ortakları, iştirakleri ve veri işleyen çalışanlarımız ve birlikte çalıştığımız üçüncü kişiler de dahil olmak üzere farkındalık eğitimleri ve çalışmaları gerçekleştirilerek, şirketimiz bünyesinde veya üçüncü kişi sıfatıyla kişisel veri işleyen tüm gerçek veya tüzel kişilerden gizlilik taahhütnameleri temin edilerek, şirket içi periyodik denetimler gerçekleştirilerek, risk analizleri ve sızıntı testleri gerçekleştirmek suretiyle internet sitelerimizde siber güvenliği sağlayarak, kişisel verilerinizin bulunduğu ortamlarda güvenliği sağlayarak kişisel verilerinizin sızdırılmaması ve korunması amacıyla her türlü idari, hukuki ve teknik tedbirler alınmaktadır.

7-6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunundan Kaynaklanan Haklarınız

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun 11. Maddesi uyarınca siz ilgili kişisel verisi işlenen kişiler Furkan Güneş Şahıs Şirketi (Ticari Unvan: Fizyodemi)’ye başvurarak kendileriyle ilgili;

1)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6)6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7)5. Madde ve 6. Maddede uyarınca gerçekleşen işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İlgili verisi işlenen kişi yukarıda sayılan taleplerini 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun 13. Maddesi uyarınca yazılı olarak fizyodemi@fizyodemi.com üzerinden ileterek veya aşağıda bilgileri verilen adrese iletildiğinde söz konusu başvuru tarafımızca 30(otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, veri sorumlusu Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar. 

8-Çerez Politikamız

Furkan Güneş Şahıs Şirketi (Ticari Unvan: Fizyodemi), kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.

Çoğu internet sitesinde olduğu gibi, fizyodemi.com isimli internet sitemiz ile mobil uygulamamızın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

İşbu Çerez Politikası, Furkan Güneş Şahıs Şirketi (Ticari Unvan: Fizyodemi), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarla İlgili Aydınlatma Metni Ve Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

Şirketimiz, bu Çerez Politikası’nı internet sitemizde hangi çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için Furkan Güneş Şahıs Şirketi (Ticari Unvan: Fizyodemi), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarla İlgili Aydınlatma Metni Ve Gizlilik Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz.

Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir:

Çerezi yerleştiren tarafa göre, Platform çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Platform çerezleri, internet sitemiz tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini şirketimiz ve internet sitemiz ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.

Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Platform’u terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.

 

Kullanım amaçlarına göre, Platform’da teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Neden Çerezler Kullanılmaktadır?

Platform’da, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

Platform’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, fizyodemi.com üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması. Oturum açan üyelerin Platform’da farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

Platform’u analiz etmek ve Platform’un performansını arttırmak. Örneğin, Platform’un üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Platform’u ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

Platform’un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Platform üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Platform’u ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması

Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

fizyodemi.com, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, internet sitemizin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatma isteriz.

Platform’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.

Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.

Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.

Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarla İlgili Aydınlatma Metni Ve Gizlilik Politikası, Çerez Politikamızdaki Değişiklikler

Şirketimiz, Gizlilik Politikası ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, Platform’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Ziyaretçilerin Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Şirketimiz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarla İlgili Aydınlatma Metni Ve Gizlilik Politikası, Çerez Politikalarının hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarla İlgili Aydınlatma Metni Ve Gizlilik Politikası, Çerez Politikaları internet sitemizde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

İşbu Aydınlatma Metni Ve Gizlilik Politikasının tamamını okudum, anladım ve kabul ediyorum.