Spesifik Olmayan Boyun Ağrısının Tedavisinde Servikal ve Üst Torakal Omurga Manuel Terapi Spesifik Olmayan Boyun Ağrısının Tedavisinde Servikal ve Üst Torakal Omurga Manuel Terapi

Spesifik Olmayan Boyun Ağrısının Tedavisinde Servikal ve Üst Torakal Omurga Manuel Terapi


Boyun ağrısı insanları finansal ve fiziksel olarak zorlayan bir şikayettir. Dünya çapında yaklaşık 330 milyon kişi bir tür boyun ağrısından muzdariptir.

Son yıllarda genel popülasyonda yüksek boyun ağrısı prevalansı raporları nedeniyle, boyun ağrısının fizik tedavisi çok dikkat çekmiştir. Boyun ağrısı olan hastaları tedavi etmek için çeşitli fizyoterapi yöntemlerinin kullanımı literatürde bildirilmiştir, ancak yüksek kaliteli randomize kontrollü çalışmalar (RCT’ler) ve sistematik incelemeler boyun ağrısı hastalarında servikal manuel terapi (CMT) tekniklerinin etkinliğini desteklemektedir.

Boyun ağrısının tedavisinde torakal manuel terapi (TMT) kullanımı ile ilgili güvenilir kanıtların olmamasına ragmen, bazı fizyoterapistlerin boyun ağrısının tedavisinde üst torasik bölgeye manuel terapi teknikleri uyguladığı bildirilmiştir. Servikal ve torasik omurga arasındaki sinirsel bağlantılar bu uygulamanın nedenlerinden olabilir.

Boyun ağrısının tedavisi için bir dizi fizyoterapi yöntemi kullanılır, ancak manuel terapi klinik uygulamada en sık kullanılan tekniktir.

Bilimsel çalışmalar ne diyor?

Yapılan bir  çalışmada, manuel tedavinin etkinliğini torasik omurganın spesifik olmayan boyun ağrısının yönetimine dahil edilmesi ve edilmemesi durumlarının karşılaştırılması planlanmıştır. İkinci olarak, sadece servikal omurgaya manuel tedavi alan hastalara göre torasik ve servikal omurgaya manuel tedavi alan boyun ağrılı hastaların sonuçlarının farklı olacağı varsayılmıştır.

Çalışmaya dahil edilenler, her iki cinsiyetten 25 ila 60 yaşlarında spesifik olmayan boyun ağrılı hastalardır. Servikal veya torasik bölgelerde akut travması olanlar, servikal veya torasik bölge kırıkları veya cerrahisi olanlar, neoplazm veya malignite geçmişi olanlar ve servikal radikülopatisi olanlar hariç tutulmuştur.Veriler, NPRS – Numeric Pain Rating Scale ve NDI – Neck Disability Index ile toplanmıştır. NPRS, 0 (ağrı yok) ile 10 (hayal edebileceğiniz kadar kötü ağrı) arasında değişen 11 kademeli sayısal bir ölçektir. NDI; ağrı, kişisel bakım, ağırlık kaldırma, okuma, baş ağrısı, konsantrasyon, iş, araba sürme, uyku ve istirahat de dahil olmak üzere 10 maddeden oluşan şarta özgü fonksiyonel durum anketidir.

Kontrol grubundaki hastalar, sadece servikal omurgaya yönelik spinal mobilizasyon, myofasyal salınım, gerilmeler ve nöral doku mobilizasyonunu içeren servikal omurgaya manuel terapi teknikleri almıştır. Her bir hasta için tedavi stratejileri yaşa, sakatlığa ve fonksiyonel seviyeye bağlı olarak değiştirilmiştir, ancak bu gruptaki tüm hastalara tüm tedavi teknikleri uygulanmıştır. Deney grubundaki hastalar, kontrol grubundaki hastalar tarafından alınan tüm manuel teknikleri içeren servikal ve torasik omurgaya manuel terapi teknikleri almıştır. Ek olarak, hastalar torasik bölgede bu terapileri almıştır. Her iki gruptaki hastalar iki haftalık tedavi süresince altı seans boyunca fizyoterapi kliniklerine başvurmuştur.

Manuel tedavinin servikal ve torasik omurga ile karşılaştırılması üzerine yapılan bu araştırmada, hem servikal hem de torasik omurgaya manuel tedavi alan hastalar sadece CMT alan hastalara göre daha üstün sonuçlar gösterdi.

TMT servikal omurganın mekanik gerilmelerini azaltır ve eklem kuvvetlerinin normal dağılımını iyileştirir, bu da servikal omurganın normal biyomekaniğinin restorasyonu ile sonuçlanır.

Boyun ağrısı, genel popülasyonda sakatlığa ve önemli işlev kaybına neden olan önde gelen kas-iskelet problemlerinden biridir. Bu çalışmanın sonuçları, her iki grupta da tedavi sonrası boyun ağrısı ile ilişkili sakatlığın, kontrol grubundaki hastalara göre daha başarılı sonuçlar gösteren deney gruplarındaki hastalarda önemli ölçüde azaldığını ortaya koymuştur.

Klinik Çıkarım: Boyun ağrısının tedavisinde servikal terapi ve torasik manuel terapili servikal terapinin ikisi de kullanılabilir. Ancak, torasik manuel terapili servikal terapi, boyun ağrısı olan hastalar için daha iyi sonuçlar ortaya koymaktadır.

Hazırlayan: Ece Yüksel

Referans: Arsh, A., Darain, H., Iqbal, M., Rahman, M. U., Ullah, I., & Khalid, S. (2020). Effectiveness of manual therapy to the cervical spine with and without manual therapy to the upper thoracic spine in the management of non-specific neck pain; a randomized controlled trial. JPMA, 2019.

Daha fazla oku: Spesifik Olmayan Boyun Ağrısında Hangisi Daha Etkili? Manuel Terapi mi Terapötik Egzersiz mi?

Özet

Bu çalışmada, manuel tedavinin etkinliğini torasik omurganın spesifik olmayan boyun ağrısının yönetimine dahil edilmesi ve edilmemesi durumlarının karşılaştırılması yapılmıştır.

Spesifik Olmayan Boyun Ağrısının Tedavisinde Servikal ve Üst Torakal Omurga Manuel Terapi